План

соціокультурних заходів до знаменних і пам’ятних дат у 2022 році

І квартал

Літературно – краєзнавча година «Нев’януча сила художнього слова Архипа Тесленка»

(2 березня – 130 років з дня народження Архипа Юхимовича Тесленка – українського письменника – земляка)

ІІ квартал

Історично – краєзнавчий екскурс «Український вчений – самородок: новатор, першопроходець космонавтики»

(21 червня – 125 років від дня народження Юрія Кондратюка (справж. – Шаргей Олександр Гнатович) – геніального винахідника і теоретика космонавтики)

ІІІ квартал

Музична престиж – зустріч «Найчарівніша Баттерфляй: стежкою до Соломії Крушельницької» (23 вересня – 150 років від дня народження Соломії Крушельницької (1872 – 1952), видатної української оперної співачки)

ІVквартал

Літературно – філософський етюд «Григорій Сковорода: мандруємо за щастям» (3 грудня – 300 років від дня народження Григорія Савича Сковороди – видатного українського просвітителя – гуманіста, філософа, поета, педагога).

ПЛАНУВАННЯ 2022

Рекомендації/за матеріалами обласного семінару ПОУНБ ім. І.П.Котляревського

Планування є складовою менеджменту бібліотеки, завдяки чому бібліотекар може комплексно осмислити діяльність книгозбірні, визначити позитивні та негативні тенденції в її роботі, послідовно вирішуючи складні завдання, що стоять перед бібліотекою, зокрема: формування інформаційного ресурсу, бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів, науково-методичне забезпечення публічних бібліотек різних типів і видів, якщо бібліотека є методичним центром. Тобто, планування – невід'ємна складова частина діяльності бібліотеки. Воно робить цю діяльність не хаотичною, а цілеспрямованою.

Як свідчить досвід, плануючи роботу, працівники публічних бібліотек припускаються ряду помилок. Наприклад, деякі з них не враховують окремих (досить важливих) показників роботи, планують основні бібліотечні процеси хаотично, не групуючи їх за напрямами роботи. Турбує і той факт, що, плануючи роботу на рік, бібліотекарі не враховують норм часу на бібліотечно-бібліографічні процеси, що призводить до перевантаження річних планів, робить їх нереальними.

Плануваннябібліотечної діяльності — це наукове визначення цілей її розвитку, завдань та засобів їх реалізації, показників розвитку на певний період. Воно займає центральне місце в системі управління, визначаючи основні напрями роботи бібліотеки на поточний період та на перспективу, що забезпечує єдність діяльності.

Основною метою планування є визначення оптимального співвідношення часу, витрат та якості виконання завдань бібліотек, а також максимальна мобілізація для цього всіх необхідних ресурсів. План роботи будь-якої бібліотеки визначає:

• цілі, завдання та основні напрями діяльності;

• тематику, зміст, форми, методи, техніку та технології роботи бібліотеки в цілому або з даного напряму;

• об'єми роботи, що виражаються в системі планових (статистичних) показників;

• ресурси бібліотеки: фінансові, матеріально-технічні, кадрові та тимчасові.

Від того, наскільки професійно, грамотно та якісно складений план роботи, багато в чому залежатиме ефективність та продуктивність всієї подальшої діяльності бібліотеки. Добре складений план приводить до значних змін як для його розробника в процесі планування, так і для бібліотек в процесі його реалізації.

Метою планування є визначення цілей, завдань, а також шляхів, методів і засобів їх вирішення, що дозволяє комплексно осмислити діяльність бібліотеки, виявити позитивні та негативні тенденції в її роботі, послідовно вирішувати складні завдання, що стоять перед нею. Основними завданнями планування є: розрахунок трудових, фінансових і матеріальних витрат, розподіл наявних ресурсів, рівномірний розвиток окремих напрямів роботи. Залежно від терміну дії плани поділяються на стратегічні та поточні, до яких відносяться річні, квартальні та місячні. Річний план конкретизує завдання стратегічного плану і визначає обсяг роботи бібліотеки на поточний календарний рік, а також показники, яких повинна досягти бібліотека до кінця року.

Річний план бібліотекиосновний та обов'язковий документ для всіх бібліотек. На першому етапі його підготовки здійснюється аналіз стану об'єкту планування з метою виявлення досягнутого рівня розвитку, ступеня ефективності використання ресурсів, а також наявних недоліків та шляхів усунення. Починаючи з 1988 року у нас є один річний план-звіт роботи бібліотеки, який поєднує річний і квартальні плани роботи.

Складання річного плану передбачає декілька етапів:

Перший етап – аналіз показників роботи бібліотеки за минулий рік та порівняння їх з показниками 2 - 3-х попередніх років. Метою цієї роботи є виявлення позитивних і негативних тенденцій у діяльності бібліотеки, визначення та обґрунтування необхідності зміни обсягів бібліотечних процесів, визначення основних показників, які складаються з абсолютних показників (кількість фонду, кількість нових надходжень, кількість користувачів, кількість виданих документів, тощо) та відносних показників (обертаність фонду).

Перелік та кількість показників, необхідних для планування, можуть бути неоднаковими, залежно від завдань, що стоять перед бібліотекою.

Другий етап – розрахунок бюджету робочого часу з метою правильного визначення обсягу роботи бібліотеки та рівномірного розподілу його між співробітниками. Для визначення річного бюджету робочого часу із загальної кількості календарних днів вираховують кількість усіх неробочих днів: (вихідні, святкові, чергові та навчальні відпустки, дні непрацездатності).

Третій етап – складання проекту річного плану. Проект річного плану складають за 2 - 3 місяці до початку нового року.

Четвертий етап – внесення необхідних змін і доповнень та затвердження його керівником

* На титульному аркуші річного плану поряд з назвою документа обов’язково має бути розміщений гриф затвердження керівника.

Працюючи над розробкою проекту річного плану, слід враховувати основні вимоги до його складання:

1. Річний план-звіт складається з текстової й статистичної частин.

У текстовій частині (вступі) визначають основні завдання і напрями роботи бібліотеки на поточний рік, шляхи їх реалізації й терміни виконання. У статистичній (цифровій) частині наводять кількісні показники, згруповані за основними напрямами роботи.

1. Форма річного плану-звіту повинна мати такі графи: зміст роботи, одиниця обліку, обсяг запланованих робіт, термін виконання, виконавці.

Звертаю вашу увагу:

зараз немає навантаження кількості користувачів та книговидач на бібліотечного працівника. Це були норми 1979 року (ще СРСР), які втратили актуальність. Тому необхідно планувати діяльність бібліотеки, виходячи із розрахунку робочого часу, тобто в якому режимі працює працівник-(и) – повна ставка, 0,75 ставки, 0,5 ставки, 0,25 ставкитощо.

Рекомендації до складання річного плану:

Примірна структура річного плану бібліотеки:

1. Завдання і зміст роботи.

2. Статистичні показники з основних напрямів діяльності.

3. Формування фонду та його відображення в довідковому апараті.

4. Зміст і організація роботи з користувачами, вдосконалення їх обслуговування, реклама бібліотеки.

5. Соціокультурна діяльність.

5. Організаційно-методична діяльність. Підвищення кваліфікації кадрів.

6. Проектний розвиток бібліотеки.

6. Розвиток матеріально-технічної та технологічної бази.

8. Соціальний розвиток колективу.

9. Заходи по вдосконаленню управління бібліотекою.

10. Інша робота.

Об'єми планових завдань повинні відповідати штатному забезпеченню та допустимому навантаженню.

У розділі «Формування фонду та його відображення в довідковому апараті» розкриваються питання розвитку та використання фонду, комплектування, вивчення тематичного та видового складу фонду, заходи щодо його збереження; вдосконалення єдиного довідково-пошукового апарату.

Розділ «Зміст і організація роботи з користувачами, вдосконалення їх обслуговування, відображає заходи щодо залучення користувачів, вдосконалення їх обслуговування, використання соціологічних методів вивчення користувачів і їх запитів, розширення видів послуг, введення нових форм обслуговування, поліпшення їх якості, боротьба з боржниками.

У розділі «Соціокультурна діяльність» знаходить відображення робота бібліотек як з наочної популяризації літератури так і різноманітні заходи з різних напрямків. Слід приділити увагу інноваційним формам роботи, формуванню привабливого іміджу бібліотеки та її рекламі. Враховуючи епідеміологічну ситуацію, яка склалась сьогодні, обов’язково приділити увагу проведенню заходів в режимі онлайн.

Забезпечення організаційно-методичної діяльності, надання методичної допомоги бібліотекам, проведення заходів з підвищення кваліфікації (сільським бібліотекам - участь у конкурсах, заходах з підвищення кваліфікації, організованих Публічними бібліотеками) в розділі «Підвищення кваліфікації».

Розділ «Проектний розвиток бібліотеки» відображає участь бібліотеки в проектній діяльності.

У розділі «Розвиток матеріально-технічної та технологічної бази» намічаються заходи щодо придбання бібліотечного устаткування, бібліотечної техніки, технічних засобів, транспортних засобів і т. д., по ремонту і переобладнанню будівель чи приміщень.

Питання поліпшення умов праці, вирішення проблем матеріального, побутових пристроїв, різних видів соціальної підтримки членів колективу, проведення оздоровчих заходів та т. д. освітлюються в розділі «Соціальний розвиток колективу».

Розділ «Заходи по вдосконаленню управління бібліотекою» включає заходи щодо вдосконалення процесів праці в колективі, зміні функцій бібліотечних працівників, надання платних послуг і обов’язково «Звіт бібліотеки перед населенням».

У річних планах повинен обов'язково передбачатися резерв часу, трудових та інших ресурсів на випадок необхідності виконання позапланових робіт.

Форма плану уніфікована. Вона включає коротку ввідну частину, кількісні показники по основних напрямах роботи структурного підрозділу, узагальнений перелік заходів. Процес розробки річного плану бібліотеки (структурного підрозділу) включає розрахунок річного фонду робочого часу, щоб було забезпечено виконання заданого об'єму робіт. Трудовитрати на всі роботи не повинні перевищувати річний фонд робочого часу.

НОРМУВАННЯ РОБОТИ

Визначивши перелік і обсяг робіт, переходять до підрахунку (за допомогою норм) кількості робочого часу, необхідного для виконання запланованого обсягу робіт .

Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, затверджені наказом Міністерства культури і мистецтв України №1631/0/16-08 від 29 грудня 2008 року.

Використання обґрунтованих норм полегшує процес управління бібліотекою, сприяє правильності планування роботи, її оптимальній організації, допомагає налагодити облік та звітність.

Під час планування у бібліотеках використовують норми часу та норми виробітку.

Норма часу – регламентований показник часу на виконання одиниці даного обсягу роботи.

Норма виробітку – кількість операцій, які мають бути виконані за одиницю часу (рік, місяць, день). Норма виробітку є найбільш зручною величиною для планування робіт. Ця норма встановлюється для процесів з частою повторюваністю (розстановка карток у каталозі, розстановка документів у фонді, складання бібліографічного

запису тощо).

Технологія нормування не дуже складна. Спочатку за допомогою норм підраховують час, необхідний для виконання окремого виду роботи. Визначивши цей час, підраховують кількість робочих годин, необхідних для виконання всього обсягу робіт. Результати підрахунків заносять до таблиці, порівнюють їх з визначеним бюджетом робочого часу. Якщо з’ясується, що кількість годин, які необхідні для виконання запланованого обсягу робіт, більша чи менша за бюджет робочого часу, слід зменшити або збільшити обсяг запланованих робіт, додати нові процеси або відмовитись від деяких вже запланованих.

Варто зауважити, що, плануючи роботу бібліотеки на підставі норм, доцільно враховувати норми не лише на основні процеси. Наприклад, при плануванні проведення культурно-просвітницького заходу треба враховувати витрати часу на визначення складу аудиторії, підготовку оголошень (афіш) для користувачів та запрошень для гостей, а також на проведення самого заходу.

Для трансформації українських бібліотек в центри громад, насамперед, необхідне усвідомлення змін та готовність змінюватись самих працівників бібліотек, необхідності виходити з зони особистого комфорту та за межі приміщення бібліотеки. Не просто декларувати зміни, а системно їх впроваджувати, вивчати та реагувати на запити суспільства. Сьогодні є велика потреба в спілкуванні у безпечних, комфортних місцях.

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту

Публічна бібліотека ім. Г.С.Сковороди

Лохвицької міської територіальної громади

Методично – бібліографічний сектор

Календар

знаменнихтапамятнихдат

на 2022рік

Видання містить інформацію про пам’ятні події та дати з літератури, культури, мистецтва та сучасних свят і традицій.

Посібник адресований бібліотекарям, широкому загалу читачів.

Упорядник:

методист ПБ ім. Г.С.Сковороди Карпець Л.Я.

Лохвиця – 2022

Міжнародні десятиліття за рішенням Генеральної Асамблеї ООН:

§ 2013-2022 - Десятиліття зближення культур

§ 2014-2024 - Десятиліття стійкої енергетики для всіх

§ 2015-2025 - Десятиліття осіб африканського походження

§ 2016–2025 - Десятиріччя дій Організації Об’єднаних Націй з проблем харчування

§ 2018–2028 роки – Міжнародне десятиріччя дій «Вода для сталого розвитку»

§ 2019–2028 роки – Міжнародне десятиріччя ООН щодо сімейних фермерських господарств

§ 2021–2030 роки – Міжнародне десятиріччя Організації Об'єднаних Націй по відновленню екосистем

§ 2021–2030 роки – Міжнародне десятиріччя науки про океан в інтересах сталого розвитку

§ 2022–2032 роки – Міжнародне десятиріччя мов корінних народів

Генеральна Асамблея ООН оголосила 2022 рік Міжнародним роком рибальства і аквакультури (IYAFA 2022).

ЮНЕСКО оголосило:
м. Гвадалахара (Мексика) – Всесвітньою столицею книги-2022

Голова Європейської Ради ЄС Шарль Мішель оголосив, що 2022 рік стане «роком європейської оборони».

ЄС оголосив
м. Гренобль ( Франція) – «зеленою» столицею Європи
м. Каунас (Литва), Еш-сюр-Альзетт (Люксембург) – культурними столицями Європи

Президентом України проголошено:

2018–2027 – Десятиріччям української мови.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ от 24 серпня 2021 року №423/2021 «Про День Української Державності».

Відзначати День Української Державності щорічно 28 липня — у День Хрещення Київської Руси-України, коли вшановується пам’ять про видатного державотворця, святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

Згідно з Указом Президента України День молоді віднині буде відзначатися щорічно 12 серпня, в Міжнародний день молоді.

Верховна Рада ухвалила постанову "Про відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди" (№4084), а Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо відзначення нових пам'ятних дат у 2022-2023 роках, серед яких - дві ініціативи від України: 150-річчя від дня народження оперної співачки Соломії Крушельницької та 300-річчя філософа Григорія Сковороди у 2022 році.

Враховуючи важливість постаті Григорія Савича Сковороди,

Верховна Рада України постановляє:

1. У 2022 році урочисто відзначити на державному рівні 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди.

2. Установити в Україні «День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України», який відзначати щороку 4 червня. Постанова Верховної Ради України від 01.06.2021 № 1490-IX «Про вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України».

У Верховній раді України зареєстровані проєкти постанов «Про відзначення 140-річчя з дня народження В'ячеслава Липинського» та «Про відзначення 80-річчя створення Української Повстанської Армії».

Державні свята - 2022:

 • 01 січня 2022 Новий рік;
 • 07 січня 2022 Різдво Христове;
 • 08 березня 2022 Міжнародний жіночий день;
 • 24 квітня 2022 Великдень;
 • 01 травня 2022 День праці;
 • 09 травня 2022 День Перемоги;
 • 12 червня 2022 Трійця;
 • 28 червня 2022 День Конcтитуції України;
 • 24 серпня 2022 День незaлежності України;
 • 14 жовтня 2022 День захисників і захисниць України;
 • 25 грудня 2022 Різдво Христове за григоріанським календарем.

У 2022 році минає:

- 395 років від дня народження Петра Дорошенка (1627-1698), українського гетьмана.

- 530 років українському козацтву(1492).

СІЧЕНЬ

1 Новорічне свято

• 80 років з часу підписання (1942) Декларації 26 держав-учасниць антигітлерівської коаліції, що стала початком створення ООН (1945)

3 • 130 років від дня народження Джона Рональда Руєла Толкіна (Толкієна) (1892–1973), англійського прозаїка, казкаря

6 Святвечір. Багата кутя

125 років з часу (1897 рік): народження 6 січняВолодимира Сосюри — українського письменника, поета, автора понад 40 збірок поезій; (пом. 1965).

7 Різдво Христове

10 січня - 425 років від дня народження Петра Могили (справж. — Мовіла) (1597-1647), українського культурно-просвітницького, церковного та громадсько-політичного діяча, богослова, проповідника і літератора

12 січня-115 років від дня народження С. П. Корольова (1907-1966), українського, конструктора ракетно-космічних систем

13 Щедра кутя

14 Новий рік за старим стилем

День Святителя Василя Великого

• 140 років від дня народження Івана Івановича Огієнка (церков. ім’я – Іларіон) (1882–1972), українського церковного та громадського діяча, історика церкви, педагога

• 85 років від дня народження Євгена Пилиповича Гуцала (1937–1995), українського письменника, поета, публіциста

15 400 років від дня народження Мольєра (справж. – Жан Батіст Поклен) (1622– 1673), французького драматурга, актора

18 Святвечір Водохресний. Голодна кутя

19 Богоявлення Господнє. Водохреще (Водохреща)

22 День Соборності та Свободи України

25 День святої Тетяни

27 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

• 190 років від дня народження Льюїса Керролла (1832–1898), англійського письменника, математика, священника

• 90 років від дня народження Римми Федорівни Казакової (1932–2008), російської поетеси

28 30 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила національний синьо жовтий прапор як державний Прапор України

29 День пам’яті Героїв Крут

ЛЮТИЙ

11 120 років від дня народження Любові Петрівни Орлової (1902–1975), російської актриси

12 Собор трьох святителів – Василя Великого, Іоанна Златоуста, Григорія Двоєслова

14 День Святого Валентина

15 Стрітення Господнє

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

19 30 років тому (1992) Верховна Рада України затвердила малий Державний герб України – тризуб

20 День Героїв Небесної Сотні

21 Міжнародний день рідної мови (відзначається щороку 21 лютого, починаючи з 2000 року. Про «підтримку мовного та культурного різноманіття та багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня–17 листопада 1999 року в Парижі)

23 80 років від дня народження Миколи Володимировича Гомона (1942), українського письменника, заслуженого журналіста України

25 135 років від дня народження Леся Курбаса (Олександр-Зенон Степанович) (1887–1937), українського режисера, актора, драматурга, публіциста, перекладача

26 День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (відзначається щорічно згідно з Указом Президента України від 26 лютого 2020 № 58/2020)

• 220 років від дня народження Віктора Марі Гюго (1802–1885), французького письменника-романіста, публіциста, громадського діяча

27 120 років від дня народження Джона Ернста Стейнбека (1902–1968), американського письменника. 1962 року Стейнбек отримав Нобелівську премію з літератури

БЕРЕЗЕНЬ

1 100 років з часу (1922 рік): Івана Яновського (літературний псевдонім Микита Коцюба) — українського письменника, сатирика, байкаря, педагога, заслуженого вчителя УРСР; (пом. 1981).

8 Міжнародний день прав жінок і миру. Міжнародний жіночий день

9 208 – а річниця віддня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), українського поета, художника, мислителя

14 День українського добровольця (відзначається щорічно згідно з постановою ВР України від 17 січня 2017 року № 1822-VIII)

21 Міжнародний день ліквідації расової дискримінації (ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН 26 жовтня 1966 року)

Всесвітній день поезії (відзначається щороку 21 березня. Встановлено 1999 року ухвалою 30-ї сесії ЮНЕСКО)

Міжнародний день лялькаря (дату святкування було визначено на засіданні Міжнародної Ради УНІМА. Традицію Свята лялькарів усього світу відкрив день ляльок святкують Міжнародний день лялькаря)

22 День сорока мучеників Севастійських (сорок мучеників)

Всесвітній (міжнародний) день водних ресурсів (запроваджений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році (резолюція № А/RES/47/193 Проведення Міжнародного дня водних ресурсів)

24 Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз (відзначається щороку 24 березня в ознаменування того, що цього дня у 1882 році лікар Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу – туберкульозну бацилу)

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз (відзначається згідно з Указом Президента України від 22 березня 2002 року № 290/2002)

25 День Служби безпеки України (СБУ) (відзначається згідно з Указом Президента України від 22 березня 2001 року № 193/2001)

26 День Національної гвардії України (відзначається згідно з Указом Президента України від 18 березня 2015 року № 148/2015)

27 Міжнародний день театру (був заснований у Відні на IX конгресі Міжнародного інституту театру (МІТ) при ЮНЕСКО)

30 День Теплого Олекси

31 • 150 років від дня народження Олександри Михайлівни Коллонтай (1872– 1952), російської громадсько-політичної діячки, дипломатки

• 140 років від дня народження Корнія Івановича Чуковського (справж. прізв. – Микола Васильович Корнєйчуков) (1882–1969), російського письменника, літературознавця, критика, перекладача

КВІТЕНЬ

1 День сміху. Неофіційне свято (як припускають науковці, до нас це свято прийшло з Німеччини, імовірно, на початку XVIII ст. Його називали ще брехливим днем або Марією-брехухою – одним із народних прізвиськ Марії Єгипетської – святої VI ст., день вшанування якої за старим стилем збігається з 1 квітня. Того дня дівчата дурили людей, аби верховодити майбутнім чоловіком)

Міжнародний день птахів (відзначають щорічно 1 квітня в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»)

2 Міжнародний день дитячої книги (відзначається щороку (починаючи з 1967) 2 квітня – в день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсена)

3 День геолога (відзначається щорічно у першу неділю квітня згідно з Указом Президента України від 7 лютого 1995 року № 110/1995)

4 День створення НАТО (1949)

• 90 років від дня народження Андрія Арсенійовича Тарковського (1932–1986), російського режисера кіно та театру

7 Благовіщення Пресвятої Богородиці

Всесвітній день здоров’я (відзначається щорічно 7 квітня в день створення в 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров’я (World Health Organization, WHO)

10 85 років від дня народження Белли (Ізабелли) Ахатівни Ахмадуліної (1937– 2010), російської поетеси

11 Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

12 Всесвітній день авіації і космонавтики (Міжнародний день польоту людини в космос) (за рішенням Міжнародної авіаційної федерації (ФАЇ) 12 квітня відзначається як Всесвітній день авіації та космонавтики. Пізніше, 7-го квітня 2011-го року, на рівні Генеральної Асамблеї ООН, була прийнята відповідна резолюція № 65/271, в якій 12-е квітня проголошено Міжнародним днем польоту людини в космос)

День працівників ракетно-космічної галузі України (закріплений Указом Президента України від 13 березня 1997 року № 230/1997)

15 Міжнародний день культури

• 570 років від дня народження Леонардо да Вінчі (1452–1519), італійського живописця, скульптора, архітектора, інженера

16 День довкілля (відзначається щорічно в третю суботу квітня)

17 Вхід Господній в Єрусалим (Вербна) неділя

День пожежної охорони

18 Міжнародний день пам’яток і визначних місць

День пам’яток історії та культури

18-22 Дні заповідників і національних парків

19 120 років від дня народження Веніаміна Олександровича Каверіна (справж. – Зільбер) (1902–1989), російського письменника

22 Всесвітній день Матері-Землі (Міжнародним свято було оголошено в 1990 році. ООН святкує День Землі зазвичай 20-21 березня)

23 Всесвітній день книги і авторського права (відзначається щорічно 23 квітня, починаючи з 1996 року. Всесвітній день було проголошено на 28-й сесії ЮНЕСКО 15 листопада 1995 року)

23 травня - День Героїв в Україні

24 Великдень

Міжнародний день солідарності молоді (Міжнародний день солідарності молоді в боротьбі проти колоніалізму, за мирне існування) (встановлений із 1957 року за рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді)

26 День Чорнобильської трагедії (1986)

29 Міжнародний день танцю

30 Міжнародний день джазу

День прикордонника

ТРАВЕНЬ

1 День праці

6 День Великомученика Георгія Побідоносця

8 День пам’яті та примирення

Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

День матері (в Україні офіційно відзначається щорічно у другу неділю травня)

9 День Європи. День проголошення декларації Р. Шумана. Свято Європейського Союзу

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги). Відзначається 9 травня, починаючи із 2016 року. Свято прийшло на заміну радянському святу «День Перемоги», яке відзначали в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно (Закон України від 9 квітня 2015 року № 315-VIII)

10 • 85 років від дня народження Роджера Джозефа Желязни (1937-1995), американського письменника-фантаста

14-15 Всесвітні дні мігруючих птахів (відзначається кожну другу суботу та неділю травня)

15 Всесвітній день родини (Міжнародний день сім’ї) (було запроваджено 20 вересня 1993 року відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН)

Всесвітній день захисту клімату (відзначається щорічно)

День пам’яті жертв політичних репресій (відзначається у третю неділю травня)

18 Міжнародний день музеїв

День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу

День боротьби за права кримськотатарського народу

• 110 років від дня народження Вадима Миколайовича Собка (1912-1981), українського письменника

21 Апостола і євангеліста Іоанна Богослова

• Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

День Європи (в Україні) (відзначається у третю суботу травня)

День науки (відзначається щорічно у третю суботу травня)

22 День Миколи Весняного

Міжнародний день біологічного різноманіття

• День перепоховання Тараса Шевченка (1861) на Чернечій горі у Каневі

24 День Рівноапостольних Кирила і Мефодія

День слов’янської писемності і культури (відзначається згідно з Указом Президента України від 17 вересня 2004 р. № 1096/2004 в день вшанування пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія)

28 День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження

29 Міжнародний день миротворців ООН ( в Україні офіційно відзначається з 2003 року згідно з Указом Президента України від 30 квітня 2003 р. № 374/2003)

31 Всесвітній день без тютюну (проти тютюнопаління) (в цей день у всьому світі проводиться міжнародна акція по боротьбі з курінням тютюну, тобто день, вільний від тютюнового диму. Він був встановлений у 1988 році Всесвітньою організацією охорони здоров’я на 42 сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (резолюція № Wha42.19)

• 130 років від дня народження Костянтина Георгійовича Паустовського (1892- 1968), російського письменника

ЧЕРВЕНЬ

1 Міжнародний день захисту дітей

День захисту дітей (відзначається згідно з Указом Президента України від 30 травня 1998 року № 568/98)

2 Вознесіння Господнє

• 85 років від дня народження Богдана Михайловича Бойка (1937–2000), українського письменника

• 85 років від дня народження Юнни Петрівни Моріц (1937), російської поетеси

4 Міжнародний день безвинних дітей – жертв агресії (проголошений на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН 19 серпня 1982 року)

День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (відзначається згідно з постановою Верховної Ради України №1490-ІХ від 1 червня 2021 року)

5 Всесвітній день охорони навколишнього середовища (був заснований Генеральною Асамблеєю ООН в 1972 році й з тих пір відзначається всім світовим співтовариством щорічно)

День працівників водного господарства (відзначається щорічно у першу неділю червня)

6 День журналіста

12 День Святої Трійці

17 Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами

19 День медичного працівника (відзначається щорічно у третю неділю червня )

День батька (відзначається щорічно у третю неділю червня)

День фермера

20 Всесвітній день біженців

21 125 років від дня народженняЮрія Кондратюка (Олександра Гнатовича Шаргея) — українського вченого-винахідника, одного з піонерів ракетної техніки і теорії космічних польотів; (1897 - 1942).

• 90 років від дня народження Роберта Івановича Рождественського (1932– 1994), російського поета

22 День Скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (відзначається згідно з Указом Президента України від 17 листопада 2000 року № 1245/2000) • Початок Великої Вітчизняної війни (1941)

23 День Державної служби України

26 Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їхнім незаконним обігом

День молодіжних та дитячих громадських організацій (відзначається в останню неділю червня)

28 День Конституції України (державне свято України, святкується щорічно 28 червня на честь прийняття Конституції України того ж дня 1996 року)

ЛИПЕНЬ

1 День архітектури України

3 День Військово-Морських Сил Збройних Сил України (відзначається в першу неділю липня)

День працівників морського та річкового флоту

4 День Національної поліції України

7 День Пророка Іоанна Хрестителя. Святого Івана Купала (Купайла)

• 140 років від дня народження Янки Купали (справж. – Луцевич Іван Домінікович) (1882–1942), білоруського поета

8 День родини (відзначається згідно з Указом Президента України від 30 грудня 2011 року №1209/2011)

10 День рибалки

12 Святих апостолів Петра і Павла

15 День українських миротворців

16 День бухгалтера та аудитора

• У цей день 1990 року Верховною Радою УРСР було прийнято Декларацію про державний суверенітет України

• 85 років від дня народження Ади Миколаївни Роговцевої (1937), російської та української актриси, педагога

19 День тренера

• 85 років від дня народження Андрія Дмитровича Гудими (1937), українського письменника

20 Міжнародний день шахів

• День шахів в Україні

27 120 років від дня народження Ярослава Олександровича Галана (1902–1949), українського письменника

28 День рівноапостольного великого князя Володимира

День хрещення Київської Русі – України (відзначається щорічно згідно з Указом Президента України №668/2008 від 25 липня 2008 року)

День Української Державності (відзначається щорічно з 2022 року згідно з Указом Президента України №423/2021 від 24 серпня 2021 року)

29 День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (відзначається щорічно згідно з Указом Президента України №311/2016 від 26 липня 2016 року)

30 Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми (відзначається щорічно згідно з Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/68/92 від 2013 р.)

Міжнародний день дружби

31 День працівників торгівлі

СЕРПЕНЬ

2 День пророка Іллі

6 День Бориса й Гліба

7 День Повітряних Сил Збройних Сил України

8 День військ зв’язку

9 День Великомученика Пантелеймона-цілителя

12 День молоді (відзначається згідно з Указом Президента України №333/2021 «Про День молоді». Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 22 червня 1994 року № 323 «Про День молоді»)

14 Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього. Перший Спас (Маковія)

• День будівельника

День працівників ветеринарної медицини

15 День археолога

18 135 років від дня народження Ганни Амвросіївни Крушельницької (1887– 1965), української співачки

19 Преображення Господнє. Другий Спас (Яблучний)

День пасічника

20 90 років від дня народження Василя Павловича Аксьонова (1932–2009), російського письменника

23 День Державного Прапора України

24 День Незалежності України (1991)

27 День авіації України

28 Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста

День шахтаря

29 Перенесення нерукотворного образу Господа Ісуса Христа. Третій Спас (Спас на полотні)

30 100 років від дня народження Павла Прокоповича Глазового (1922–2004), українського поета

• 85 років від дня народження Лариси Валентинівни Кадочникової (1937), російської актриси, художниці

ВЕРЕСЕНЬ

1 День знань

●75 років з часу (1947 рік): від дня народження Миколи Мозгового — українського естрадного співака, композитора; (пом. 2010).

4 День підприємця

8 Міжнародний день грамотності

10 День фізичної культури і спорту

День українського кіно

11 Усікновення глави Пророка, Предтечі та Хрестителя Господня Іоанна

День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості

День танкістів

• 160 років від дня народження О. Генрі (Вільяма Сідні Портера) (1862–1910), американського письменника-новеліста

14 70 років від дня народження Миколи Васильовича Гнатюка (1952), українського співака, народного артиста України

16 Міжнародний день охорони озонового шару

День фармацевтичного працівника

18 День працівника лісу

19 Свято Михайла Чудотворця

21 Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста

День миру

22 День партизанської слави

23 - 150 років від дня народження Соломії Крушельницької (1872-1952), видатної української співачки, 90 років з часу виступу її у м. Станіславові (1932).

25 • 90 років від дня народження Анатолія Борисовича Солов’яненка (1932–1999), українського співака

27 Воздвиження Чесного і Життєдайного Хреста Господнього

Всесвітній день туризму (встановлено Генеральною Асамблеєю Всесвітньої туристської організації в 1979 року у місті Торремолінос, Іспанія)

День туризму

30 День мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії

Всеукраїнський день бібліотек (відзначається згідно з Указом Президента України від 14 травня 1998 року № 471/98)

Останній тиждень вересня – Всесвітній тиждень моря

ЖОВТЕНЬ

1 Міжнародний день музики

Міжнародний день громадян похилого віку

День ветерана

2 День працівників освіти

• 90 років від дня народження Маргарити Василівни Кринициної (1932–2005), української кіноактриси

8 День юриста

• 130 років від дня народження Марини Іванівни Цвєтаєвої (1892–1941), російської поетеси

9 День художника

11 80 років від дня народження Володимира Олександровича Яворівського (1942–2021), українського письменника, публіциста

14 Покрова Пресвятої Богородиці

День захисників і захисниць (Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України» № 1643- ІХ, який парламент ухвалив 14 липня 2021 року. Згідно із законом, назва свята «День захисника України», яке щороку відзначається 14 жовтня, змінюється на «День захисників і захисниць України»)

День Українського козацтва

22 135 років від дня народження Джона Ріда (1887–1920), американського письменника, журналіста

24 День Організації Об’єднаних Націй (День ООН)

• 140 років від дня народження Імре (Еммеріх) Кальмана (1882–1953), угорського композитора

27 240 років від дня народження Нікколо Паганіні (1782–1840), італійського скрипаля, композитора

28 День визволення України від фашистських загарбників

30 День автомобіліста і дорожника

ЛИСТОПАД

3 День інженерних військ

День ракетних військ і артилерії

• 140 років від дня народження Якуба Коласа (Костянтина Михайловича Міцкевича) (1882–1956), білоруського письменника, поета, драматурга

• 135 років від дня народження Самуїла Яковича Маршака (1887–1964), російського поета, перекладача

4 День Казанської ікони Божої Матері

День залізничника

6 День працівника соціальної сфери (відзначається щорічно у першу неділю листопада)

9 День Української писемності та мови

• Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

• (за ін. 4.11) 150 років від дня народження Богдана Сильвестровича Лепкого (1872–1941), українського поета, прозаїка, педагога, перекладача, літературознавця, художника

10 135 років від дня народження Арнольда Цвейга (1887–1968), німецького письменника, громадського діяча

14 110 років від дня народження Андрія Самійловича Малишка (1912–1970), українського поета

16 Міжнародний день терпимості (толерантності) (запроваджений у 1995 за рішенням ЮНЕСКО)

День працівників радіо, телебачення та зв’язку

День морської піхоти

17 День студента

• День відмови від паління

20 День працівників сільського господарства

21 Собор Архістратига Михаїла, покровителя Києва

День Гідності та Свободи

День Десантно-штурмових військ ЗСУ

26 День пам’яті жертв голодоморів (відзначається щорічно в четверту суботу листопада)

ГРУДЕНЬ

1 Всесвітній день боротьби зі СНІДом

День працівників прокуратури

• Народ України на референдумі вільним волевиявленням підтвердив Акт проголошення незалежності України (1991)

3 - 300 років від дня народження Григорія Сковороди (1722-1794), українського філософа, поета, музиканта, педагога.

- Міжнародний день людей з інвалідністю.

• 85 років від дня народження Івана Михайловича Сльоти (1937–2014), українського хорового диригента

4 Введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста

5 Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку (один з міжнародних днів ООН. Присвячений особам, що займаються волонтерством. Генеральна Асамблея ООН в 1985-му році на 40-й сесії у спеціальній резолюції запропонувала урядам відзначати 5 грудня як «Міжнародний день волонтерів в ім’я економічного і соціального розвитку» (резолюція № A/RES/47/3), закликавши їх здійснювати заходи для спонукання людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як волонтерів)

6 День Збройних Сил України

7 Великомучениці Катерини

День місцевого самоврядування

10 День прав людини (міжнародне свято, що відзначається за пропозицією Генеральної Асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Асамблеєю Загальної декларації прав людини у 1948 році)

11 День благодійництва (відзначається щорічно у другу неділю грудня згідно з Указом Президента України від 13 грудня 2007 року № 1220/2007)

12 День Сухопутних військ України

13 День пам’яті Святого Апостола Андрія Первозванного

14 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

15 День працівників суду

17 День пам’яті Святої Великомучениці Варвари

18 Міжнародний день переселенця (мігрантів) (проголошено Генеральною Асамблеєю ООН за рекомендацією Економічної і Соціальної Ради (рішення 2000/288 від 28 липня 2000 року)

• 130 років від дня народження Миколи Гуровича Куліша (1892–1937), українського драматурга

19 Святого Миколая Чудотворця

День адвокатури

20 Міжнародний день солідарності людей

22 День енергетика

24 День працівників архівних установ

• 85 років від дня народження В’ячеслава Максимовича Чорновола (1937– 1999), українського політика, журналіста, публіциста

25 Різдво Христове за григоріанським календарем

12 квітня 2021

Календар знаменних і пам’ятних дат

на 2021 рік

Січень

1 - Новорічне свято

Всесвітній день сім'ї (глобальний сімейний день виріс з відзначення дня тисячоліття ООН, що включав поширення дитячої книги 1996 року «Один день в світі»)

2 - 180 років від дня народження Тадея Розеславовича Рильського (1841-1902), українського культурно-освітнього діяча, етнографа

- 85 років від дня народження Андрія Степановича Крижанівського (1936-1989), українського письменника

6 - Святвечір. Багата кутя

- 80 років від дня народження Ганни Тарасівни Чубач (1941-2019), української поетеси

7 - Різдво Христове

12 - 320 років від дня народження Василя Григоровича Григоровича-Барського (1701-1747), українського мандрівника, письменника

- 145 років від дня народження Джека Лондона (1876-1916), американського письменника

13 - Щедра кутя

14 - Новий рік за старим стилем. День Святителя Василя Великого

18 - Хрещенський святвечір. Голодна кутя

19 - Богоявлення. Хрещення Господнє. Водохреще

20 - Свято Іоанна Хрестителя

22 - День Соборності України

24 - Міжнародний день освіти

- 245 років від дня народження Ернста-Теодора-Амадея Гофмана (1776-1822), німецького письменника-романтика, музичного критика, диригента, композитора, художника-декоратора

- 80 років від дня народження Юрія Володимировича Покальчука (1941-2008), українського письменника, перекладача, науковця, кандидата філологічних наук, голови міжнародного відділу Спілки письменників України

- 60 років від дня народження Олександра Васильовича Ірванця (1961), українського письменника, перекладача

25 - Тетянин день

27 - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

- 265 років від дня народження Вольфгана Амадея Моцарта (1756-1791), австрійського композитора

- 185 років від дня народження Леопольда Захер-Мазоха (1836-1895), австрійського письменника

- 130 років від дня народження Павла Григоровича Тичини (1891-1967), українського поета, державного та громадського діяча

28 - 70 років від дня народження Леоніда Костянтиновича Каденюка (1951-2018), першого космонавта незалежної України

29 - День пам’яті Героїв Крут

- 155 років від дня народження Ромена Роллана (1866-1944), французького письменника

Лютий

1 лютого 120 років від дня народження Кларка Гейбла (1901–1960),

американського актора, лауреата трьох премій «Оскар»

2 - 120 років від дня народження Валер’яна Петровича Підмогильного (1901-1937), українського письменника

11- День безпечного Інтернету

12 - 150 років від дня народження Леся Мартовича (Олекса Семенович Мартович) (1871-1916), українського письменника, громадського діяча, доктора права

14 - День Святого Валентина

Міжнародний день дарування книг

15 - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

Стрітення Господнє

20 - День Героїв Небесної Сотні

21 - Міжнародний день рідної мови

100 років від дня народження Володимира Кириловича Малика (1921–1998), українського письменника

22 - 215 років від дня народження Левка Івановича Боровиковського (1806-1889), українського поета-романтика

24 - 235 років від дня народження Вільгельма Грімма (1786-1859), німецького філолога, збирача і видавця казок

25 - 150 років від дня народження Лесі Українки (справж. – Лариса Петрівна Косач-Квітка) (1871-1913), видатної української поетеси, громадської діячки

Березень

3 Всесвітній день письменника

- 155 років тому (1866) засновано Київську російську публічну бібліотеку. Нині – Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого

6 - 90 років від дня народження Олександра Івановича Білаша (1931–2003), українського композитора, народного артиста СРСР, народного артиста України, Героя України, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка

7 - 120 років від дня народження Семена Дмитровича Скляренка (1901-1962), українського письменника

8 - Міжнародний день прав жінок і миру

9 - 207 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка

(1814–1861), українського поета, письменника, художника, мислителя, громадського та політичного діяча

10 - 155 років від дня смерті Тараса Григоровича Шевченка (1861)

15 - Всесвітній День прав споживача

18 - 120 років від дня народження Василя Васильовича Кричевського (1901–1978), українського художника

17 - 165 років від дня народження Михайла Олександровича Врубеля (1856-1910), визначного майстра живопису, художника.

21 - Всесвітній день поезії

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації

Міжнародний день лісу

22 - Всесвітній день водних ресурсів

День сорока Севастійських мучеників (Сорок мучеників)

23 - Всесвітній день метеорології

24 - Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв

25 - Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі

26 - День Національної гвардії України

27 - Міжнародний день театру

- 150 років від дня народження Генріха Манна (1871-1950), німецького письменника

29 - 140 років від дня народження Марійки Підгірянки (справж. – Марія Омелянівна Ленерт-Домбровська) (1881-1963), української поетеси

Квітень

1 - День сміху

Міжнародний день птахів

2 – 870 років від дня народження князя Ігоря Святославича (1151–1201), князя Новгород-Сіверського і Чернігівського. Похід Ігоря Святославича на половців є сюжетною основою «Слова о полку Ігоревім»

2 - Міжнародний день дитячої книги

4 - День створення НАТО (1949)

5 - 115 років від дня народження Анатолія Івановича Шияна (1906-1989), українського письменника

7 - Благовіщення Пресвятої Богородиці

Всесвітній день здоров’я

11 - Міжнародний день визволення вязнів фашистських концтаборів

12 - Міжнародний день польоту людини в космос

День працівників ракетно-космічної галузі України

Всесвітній день авіації і космонавтики

13 - 115 років від дня народження Оксани Дмитрівни Іваненко (1906-1997) української письменниці, перекладачки

18 - Міжнародний день пам’яток і визначних місць

День пам’яток історії та культури України

День довкілля

21 - 205 років від дня народження Шарлотти Бронте (1816-1855), англійської письменниці

22 - Всесвітній День Матері-Землі

23 - Міжнародний день астрономії

Всесвітній день книги і авторського права

- 60 років від дня народженні Андрія Юрійовича Куркова (1961), українського письменника

26 квітня − День Чорнобильської трагедії (35 – а річниця). Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф

28 - Всесвітній день охорони праці

Всесвітній день споріднених міст

29 - Міжнародний день танцю

Травень

1 – Міжнародний день праці

2 – Великдень

3 - Всесвітній день свободи друку

5 - Міжнародний день боротьби за права інвалідів

- 175 років від дня народження Генрика Сенкевича (1846-1916), польського письменника

6 - День Великомученика Юрія (Георгія) Побідоносця

- 165 років від дня народження Зігмунда Фрейда (1856-1939), австрійського психіатра, засновника психоаналізу

7 - 160 років від дня народження Рабіндраната Тагора (1861–1941),

індійського письменника, поета, філософа, композитора, лауреата

Нобелевської премії

8 День пам’яті та примирення

9 День перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні (День Перемоги)

День Матері

- 85 років від дня народження Володимира Олексійовича Підпалого (1936-1973), українського поета, прозаїка, перекладача

12 - День медичної сестри

14 - 150 років від дня народження ВасиляСеменовича Стефаника (1871-1936), українського письменника і громадського діяча

15 - Міжнародний день сім’ї

17 - Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства

18 - Міжнародний день музеїв

День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу (1944)

21 - День Європи

День науки

Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку

22 - 160 років від дня перепоховання (1861) Тараса Григоровича Шевченка, українського поета, художника, мислителя, на Чернечій горі поблизу Канева

24 - День Рівноапостольних Кирила та Мефодія

День слов’янської писемності та культури

29 Міжнародний день миротворців ООН

31 - Всесвітній день без тютюну

Червень

1 - Міжнародний день захисту дітей

Всесвітній день батьків

1 червня 95 років від дня народження Мерілін Монро (1926–1962), американської кіноакторки та співачки

5 - Всесвітній день охорони навколишнього середовища

6 - День журналіста

9 - Вознесіння Господнє

10 - 70 років від дня народження Василя Миколайовича Шкляра (1951), українського письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (2011)

14 - Всесвітній день донора крові

- 210 років від дня народження Гаррієт Бічер-Стоу (1811-1896), американської письменниці

15 День захисту людей похилого віку

18 - 340 років від дня народження Феофана Прокоповича (1681-1736), українського церковного і громадського діяча, письменника

19 Всесвітній день дитячого футболу

21 - 205 років від дня народження Шарлотти Бронте (1816-1855), англійської письменниці

22 - День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

- 80 років від дня вторгнення нацистської Німеччини на територію СРСР (1941)

25 - 135 років від дня народження Івана Петровича Крип’якевича (1886-1967), українського історика

- 90 років від дня народження Тетяни Іванівни Нещерет (1931-2007), української актриси, театрознавця, поетеси

26 Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу; Міжнародний день на підтримку жертв тортур

28 День Конституції України (25 –а річниця)

Липень

1 - День архітектури України

- 375 років від дня народження Готфріда Вільгельма Лейбніца (1646–1716), німецького філософа, логіка, математика, фізика, мовознавця та дипломата

4 - 130 років від дня народження Петра Йосиповича Панча (Панченко) (1891-1978), українського письменника

7 - Різдво Cвятого Іоанна Предтечі

Свято Івана Купала

- 100 років від дня народження Петра Дмитровича Яцика (1921-2001), відомого мецената і подвижника української культури

8 - 400 років від дня народження Жана де Лафонтена (1621-1695), французького письменника

- 85 років від дня народження Валентина Лукича Чемериса (1936-2016), українського письменника

12 - День Святих Першоверховних Апостолів Петра і Павла

- 145 років від дня народження Сергія Ісайовича Уточкіна (1876-1916), авіатора, одного з перших українських льотчиків

15 - 415 років від дня народження Гарменса ван Рейна Рембранта (1606-1669), голландського живописця і гравера

18 - 210 років від дня народження Уільяма Мейкписа Теккерея (1811-1863), англійського письменника

19 - 80 років від дня народження Василя Васильовича Чухліба (1941-1997), українського письменника

21 - 115 років від дня народження Олени Іванівни Теліги (1906-1942), української поетеси, політичної діячки

26 - 230 років від дня народження Франца Ксавера Вольфгана Моцарта

(1791-1844), австрійського піаніста, композитора, диригента, педагога

- 165 років від дня народження Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950), англійського драматурга, публіциста і критика

- 90 років від дня народження Івана Михайловича Дзюби (1931), українського літературознавця і публіциста, правозахисника

28 - День Хрещення Київської Русі

День Рівноапостольного Великого князя Київського Володимира, Хрестителя України-Русі

30 - Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми

Міжнародний день дружби

Серпень

2 - День пророка Іллі

5 - 155 років від дня народження Володимира Миколайовича Леонтовича (1866-1933), українського громадського та політичного діяча, письменника, літературного критика

6 - Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї

9 - Міжнародний день корінних народів світу

10 - 80 років від дня народження Романа Мар’яновича Лубківського

(1941-2015), українського письменника, державного та громадського діяча

12 - Міжнародний день молоді

14 - Перший (Медовий) Спас (Маковій або Спас на Воді)

15 - 250 років від дня народження Вальтера Скотта (1771-1832), англійського письменника

18 - 65 років від дня народження Василя Герасим’юка (1956), українського поета, радіожурналіста

19 - Преображення Господнє. Другий (Яблучний) Спас

20 - 60 років від дня народження Джеймса Роллінса (справж. – Джеймс Пол Чайковські) (1961), американського письменника

23 - День Державного Прапора України

Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації

24 - День Незалежності України 30 – а річниця

27 - День авіації України

- 165 років від дня народження Івана Яковича Франка (1856-1916), українського письменника, вченого, громадського діяча

- 150 років від дня народження Теодора Германа Альберта Драйзера

(1871-1945), американського письменника

- 80 років від дня народження Богдана Сильвестровича Ступки (1941-2012), Народного артиста СРСР, українського актора, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1993), Героя України (2011)

28 - Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста

29 – День пам’яті захисників України

Вересень

1 - День знань

Початок Другої світової війни (1939)

- 70 років від дня народження Наталії Іванівни Поклад (1951), української поетеси

8 - Міжнародний день грамотності

10 - День українського кіно

11 - Усікновення глави Іоанна Предтечі

12 - 100 років від дня народження Станіслава Германа Лема (1921-2006), польського письменника

15 - Міжнародний день демократії

16 - 65 років від дня народження Девіда Коперфілда (1956), американського ілюзіоніста та гіпнотизера

18 - 180 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841-1896), українського філософа, публіциста, фольклориста, громадського діяча

19 - 110 років від дня народження Вільяма Джеральда Голдинга (1911-1993), англійського письменника

21 - Міжнародний день миру

- 155 років від дня народження Герберта Уеллса (1866-1946), англійського письменника - фантаста

22 - День партизанської слави

24 - 125 років від дня народження Френсіса Скотта Фіцджеральда (1896-1940), американського письменника

- 125 років від дня народження Ельзи Тріоле (1896-1970), французької письменниці

- 220 років від дня народження Михайла Васильовича Остроградського (1801–1862), українського математика, механіка, фізика

26 - Європейський день мов

27 - Воздвиження Хреста Господнього

Всесвітній день туризму

29 - 155 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського

(1866-1934), українського історика, державного і громадсько-політичного діяча, першого Президента України

30 - Всеукраїнськийденьбібліотек

День Святих Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії

Жовтень

1 - Міжнародний день музики

Міжнародний день людей похилого віку

День ветерана

2 - Міжнародний день боротьби проти насильства

- 115 років від дня народження Івана Багряного (справж. – Лозов’яга Іван Павлович) (1906-1963), українського письменника, політичного і громадського діяча

3 - Всесвітній день учителів

- 205 років від дня народження Ежена Потьє (1816-1887), французького поета

6 - 140 років від дня народження Івана Антоновича Кочерги (1881-1952), українського драматурга

8 - День юриста

9 - День художника

13 - Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих

14 - Покрова Пресвятої Богородиці

День захисника України

День українського козацтва

День створення УПА

15 - 100 років від дня народження Дмитра Омеляновича Луценка (1921-1989), українського поета

17 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності

- 85 років від дня народження Івана Федоровича Драча (1936-2018), українського поета, кіносценариста, драматурга, державного і громадського діяча, першого голови Народного Руху України (1989), Героя України (2006)

24 - Міжнародний день ООН

25 - 140 років від дня народження Пабло Пікассо (1881-1973), іспанського та французького художника

27 - 90 років від дня народження Юрія Тимофійовича Кочерги (1931-2002), українського письменника

28 - День вигнання нацистських окупантів з території України

- 555 років від дня народження Еразма Роттердамського (1466-1536), нідерландського письменника, богослова, філософа-гуманіста епохи Відродження

29 - 110 років від дня народження Івана Антоновича Цюпи (1911-2004), українського письменника

Листопад

1 –День державності на західноукраїнських землях (ЗУНР)

- 170 років від дня народження Івана Івановича Манжури (1851-1893), українського поета

- 160 років від дня народження Дніпрової Чайки (справж. – Людмили Олексіївни Василевської-Березіної) (1861-1927), української письменниці

4 - 75 років тому (1946) вступив в силу статут ЮНЕСКО (Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури)

6 - Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів

7 - 85 років від дня народження Миколи Степановича Вінграновського

(1936-2004), українського поета, кінорежисера і кіноактора

9 - День української писемності та мови

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

12 - 85 років від дня народження Миколи Федоровича Сингаївського

(1936-2013), українського поета, перекладача

16 - Міжнародний день толерантності

День працівників радіо, телебачення та зв’язку України

- 55 років від дня народження В’ячеслава Миколайовича Васильченка (1966), українського письменника

17 - Міжнародний день студента

18 - 115 років від дня народження Клауса Манна (1906-1949), німецького письменника

- 100 років від дня народження Дмитра Олексійовича Міщенка (1921-2016), українського письменника

20 Всесвітній день дитини

21 - День Гідності та Свободи

День Архістратига Михаїла (покровителя Києва)

27 – День пам'яті жертв голодоморів

–320 років від дня народження Андерса Цельсія (1701-1744), шведського астронома, фізика

28 - 140 років від дня народження Стефана Цвейга (1881-1942), австрійського письменника

Грудень

1 - Всесвітній день боротьби зі СНІДом

- 135 років від дня народження Рекса Т. Стаута (1886-1975), американського письменника і публіциста

2 - Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 - Міжнародний день людей з інвалідністю

4 - Введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста

5 - Всесвітній день волонтерів

- 90 років від дня народження Григіра (Григорій) Михайловича Тютюнника (1931-1980), українського прозаїка

6 - День Збройних сил України

- 150 років від дня народження Миколи Кіндратовича Вороного (1871-1938), українського поета, письменника, громадсько-політичного діяча

7 - День пам’яті Великомучениці Катерини

8 - 145 років від дня народження Марії Степанівни Крушельницької (дів. прізв. – Слобода) (псевд. Слободівна, Марія Степанівна) (1876-1935), української актриси і письменниці

10 - День захисту прав людини

12 - 290 років від дня народження Еразма Дарвіна (1731-1802), англійського лікаря, натураліста, поета

- 200 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880), французького письменника

14 - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

19 - Святого Миколая-чудотворця

21 - 55 років від заснування Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (1966)

- 115 років від дня народження Джеймса Гедлі Чейза (1906-1985), англійського письменника

25 - Католицьке Різдво

Книжкові ювіляри

905 років від виконання другої редакції «Повісті минулих літ».

700 років від закінчення написання Д. Аліг’єрі «Божественної комедії».

420 років від закінчення написання У. Шекспіром трагедії «Гамлет».

300 років від закінчення написання Д. Дефо роману «Робінзон Крузо».

190 років від публікації роману Стендаля «Червоне і чорне».

190 років від публікації книги повістей М. Гоголя «Вечори на хуторі поблизу Диканьки».

190 років від закінчення В. Гюго роману «Собор паризької богоматері».

180 років від видання поеми Т.Г. Шевченка «Гайдамаки».

175 років від публікації роману О. Дюма - батька «Граф Монте - Крісто».

170 років від публікації роману Г. Мелвілла «Мобі Дік, або Білий кит».

165 років від написання Г. Флобером роману «Пані Боварі».

160 років від написання Ч. Діккенсом роману «Великі сподівання».

155 років від публікації роману М. Ріда «Вершник без голови».

150 років від публікації повісті-казки Л. Керролла «Аліса у задзеркаллі».

145 років від публікації роману М. Твена «Пригоди Тома Сойера».

145 років від написання повісті І. Нечуй-Левицького «Микола Джеря».

145 років від написання повісті І. Нечуй-Левицького «Бурлачка».

140 років від початку написання І. Франком повісті «Борислав сміється».

140 років від написання М. Твеном роману-казки «Принц та жебрак».

135 років від написання І. Карпенком-Карим п’єси «Мартин Боруля».

130 років від публікації книги А. Конан - Дойля «Пригоди Шерлока Холмса», яка започаткувала серію повістей і оповідань про Шерлока Холмса.

130 років від виходу драми І. Франка «Украдене щастя», перша назва «Жандарм».

125 років від написання М. Старицьким роману «Останні орли» («Гайдамаки»).

120 років від написання Л. Українкою драми «Одержима».

115 років написання М. Коцюбинським новели «Intermezzo».

115 років від написання Дж. Лондоном роману «Біле ікло».

110 років від написання Л. Українкою драми «Лісова пісня».

70 років від публікації повісті Дж. Селінджера «Над прірвою у житі».

60 років від закінчення написання В. Баркою роману «Жовтий князь».

Відділ культури, молоді та спорту Лохвицької районної державної адміністрації Лохвицькацентральнарайоннабібліотекаім. Г.С.Сковороди

ЗНАМЕННІ Й ПАМЯТНІ ДАТИ ПОЛТАВЩИНИ
2021
року

Організаційно – методична робота

Січень

13 січня 175 років від дня народження Василя Петровича Милорадовича (1846-1911), українського фольклориста, етнографа. Народився у с. Токарі Лохвицького р-ну.

17 січня 120 років від дня народження Григорія Даниловича Епіка (1901-1937), українського письменника. Життя і діяльність пов’язані з Полтавщиною.

Лютий

15 лютого 75 років від дня народження Павла Сергійовича Стороженка (1946), українського гумориста, прозаїка, поета-пародиста. Народився у с. Долина Диканського (нині Полтавського) р-ну.


25 лютого 150 років від дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни Косач-Квітки) (1871-1913), української поетеси, громадської діячки. Народилася у м. Новоград-Волинському Житомирської обл. Життя пов’язане з Полтавщиною.

Березень

6 березня 90 років від дня народження Олександра Івановича Білаша (1931-2003), українського композитора, поета, громадського діяча, лауреата Державної премії України ім. Т. Шевченка. Народився у с. Градизьк, тепер смт. Глобинського р-ну.


12 березня 95 років тому (1926) у м. Полтаві відкрито пам’ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, українському поету, художнику, мислителю. Пам’ятник було споруджено за проектом І. П. Кавалерідзе із залізобетону.

Квітень

15 квітня 100 років від дня народження Георгія Тимофійовича Берегового (1921-1995), льотчика-космонавта СРСР, двічі Героя Радянського Союзу (1944, 1968), заслуженого льотчика-випробувача СРСР (1961). Народився у с. Федорівці Карлівського р-ну. У жовтні 1968 р. здійснив тривалий політ на космічному кораблі «Союз – 3» і маневрування та зближення з безпілотним космічним кораблем «Союз – 2», нагороджений 2 орденами Леніна, іншими орденами та медалями.

Серпень1 серпня 45 років тому (1976) засновано Полтавську обласну бібліотеку для юнацтва ім. Олеся Гончара;5 серпня 155 років від дня народження Володимира Миколайовича Леонтовича (1866-1933), українського письменника, літературного критика, історика, мемуариста. Народився в с. Оріхівка Лубенського повіту Полтавської губ. (тепер Лубенський р-н Полтавської обл.).

29 серпня 60 років із дня смерті Григорія Михайловича Тютюнника (1920-1961), українського письменника, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1963). Народився у с. Шилівка Зіньківського р-ну.

Вересень

28 вересня 65 років від дня смерті Остапа Вишні (Павло Михайлович Губенко) (1889-1956), українського письменника, сатирика, гумориста. Народився на хут. Чечва, тепер с. Грунь, (історична Полтавщина). Життя і діяльність пов’язані з м. Полтавою.

30 вересня 180 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (псевдоніми – М. Галицький, П. Кузьмічанський, П. Петрик, Українець та ін.) (1841-1895), історика, філософа, економіста, публіциста, літературознавця, фольклориста. Народився у м. Гадяч.

Жовтень
2 жовтня 115 років від дня народження Івана Павловича Багряного (Лозов’яга) (1906-1963), українського письменника, публіциста, політичного діяча з діаспори, лауреата Державної премії України ім. Т. Шевченка (1992, посмертно). Народився у м. Охтирка, тепер Сумської обл.

15 жовтня 100 років від дня народження Дмитра Омеляновича Луценка (1921-1989), українського поета, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка. Автор багатьох відомих пісень («Києве мій», «Фронтовики», «Сивина» тощо), створених у співдружності з композиторами О. Білашем, В. Верменичем, П. Майбородою, І. Шамо та ін. Народився у с. Березова Рудка Пирятинського р-ну.

25 жовтня 150 років від дня народження Володимира Михайловича Гордона (1871-1926), українського юриста, спеціаліста в галузі цивільного права і процесу, доктора юридичних наук, академіка АН УРСР (з 1925). Народився у м. Лохвиця.

29 жовтня 110 років від дня народження Івана Антоновича Цюпи (1911-2004), українського письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка. Народився у с. Бірки Зіньківського р-ну.

Листопад

27 листопада 120 років від дня народження Михайла Ореста (Зерова) (1901-1963), українського поета другої хвилі еміграції. Його поезія засвідчила новий, вищий, щабель філософської й естетичної зрілості української літератури. Народився у м. Зіньків.

Грудень
5 грудня 90 років від дня народження Григора Михайловича Тютюнника (1931-1980), українського письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка. Народився у с. Шилівка Зіньківського р-ну.

11 грудня 130 років із дня смерті Олександра Опанасовича Потебні (1835-1891), українського мовознавця, літературознавця, етнографа, фольклориста. Народився у с. Гаврилівка (за іншими даними на хут. Манів біля Гаврилівки) Роменського пов. Полтавської губ. (зараз с. Гришине Роменського р-ну Сумської обл.).

25 грудня 100 років із дня смерті Володимира Галактіоновича Короленка (1853-1921), письменника. Народився у м. Житомир. Життя і діяльність пов’язані з м. Полтава.

ЦЬОГО РОКУ ВИПОВНЮЄТЬСЯ:465 років тому (1556-1561) було перекладене Пересопницьке Євангеліє.Пересопницьке Євангеліє – визначна рукописна пам'ятка староукраїнськоїлітературної мови й мистецтва, переклад Євангелія так званою простою мовою, досить близькою до народної.

425 років тому (1596) відбувся вирішальний бій в урочищі Солониця поблизу м. Лубен під час повстання 1594-1596 рр. під керівництвом Северина Наливайка, відомий як Солоницький бій.

45 років тому (1976) споруджено меморіальний комплекс воїнам Південно-Західного фронту на території Шумейкового урочища, що розташоване біля с. Дрюківщини Лохвицького р-ну.

Візьміть до уваги!

Калейдоскоп знаменних дат на 2021 рік

2021 рік ООН проголошено як:

 Міжнародний рік творчої економіки для стійкого розвитку

 Міжнародний рік овочів і фруктів

 Міжнародний рік миру і довіри

ЄС оголосив

м. Лахті (Фінляндія) – «зеленою» столицею Європи

м. Тімішоара (Румунія) – культурною столицею Європи

ЮНЕСКО оголосила

м. Тбілісі (Грузія) – Всесвітньою столицею книги – 2021

На державному рівні

Президент України оголосив 2021 рік:

2020/2021 навчальний рік – Рік математичної освіти в Україні

2018 – 2027 роки – Десятиріччям української мови

Постанови Верховної Ради України про відзначення:

150-річчя з дня народження Лесі Українки

150-річчя з дня народження Василя Стефаника

“#Читай_досягай”: Український інститут книги спільно з Міністерством культури та інформаційної політики започаткували всеукраїнську акцію з промоції читання

ЮНЕСКО відзначає такі міжнародні десятиліття, оголошені Генеральною Асамблеєю ООН:

2013-2022 роки – Міжнародне десятиліття зближення культур

2014-2023 роки – Десятиліття стійкої енергетики для всіх

2015-2024 роки - Міжнародне десятиліття осіб африканського походження

2016-2025 роки – Десятиліття дій Організації Об’єднаних Націй з проблем харчування

2018-2027 роки - Третє Десятиріччя Організації Об'єднаних Націй по боротьбі з бідністю

2018-2028 роки - Десятиріччя дій «Вода для сталого розвитку»

2019-2028 роки - Десятиліття світу в пам'ять про Нельсона Манделу

2019–2028 роки – Десятиріччя сімейних фермерських господарств

2021-2030 роки - Десятиліття Організації Об'єднаних Націй по відновленню екосистем

2021-2030 роки - Десятиліття науки про океан в інтересах сталого розвитку

Укладач: Л.Я.Карпець

провідний методист культурно – освітнього закладу

Кiлькiсть переглядiв: 375

Коментарi