ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

БІБЛІОТЕКАМИ ЛОХВИЦЬКОЇ ЦБС

Розроблено згідно наказу Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99 р. №275 та наказу Міністерства культури і мистецтв України від 25.05. 2001 р. №319.

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотеками Лохвицької центральної бібліотечної системи розроблені відповідно до Закону України „Про бібліотеки і біблі -отечну справу" , із змінами і доповненнями поширюються на мережу діючих бібліотек усіх форм власності та підпорядкування і організацію бібліотечної справи .

2. Права користувачів.

2. 1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти , соціального походження , політичних та релігійних переконань , місця проживання а також підприємства, установи , організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України , яке може бути у формі : абонемента , системи читальних залів , бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

2. 2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на за­конних підставах , користуються тими самими правами на бібліотечне обслу­говування , що й громадяни України .

2. 3. Користувачі бібліотеками мають право : безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних ) ;

безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки , крім документів , придбаних за кошти , одержані від платних послуг згідно наказу відділу культури і туризму та директора центральної бібліотечної системи ;

одержувати інформацію з інших бібліотек , користуючись каналами зв"язку ;

користуватися по бажанню платними послугами бібліотеки ;

брати участь у роботі бібліотечних рад .

2. 4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до ЗО днів. Термін користу­вання новими надходженнями , документами підвищеного читацького попиту, періодично може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних докумен­тів , що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека са­мостійно визначає види й типи документів , що видаються лише в читально­му залі.

2. 5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки , якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі .

Термін користування документами на прохання користувачів може бути продовжений , якщо на них відсутній попит інших користувачів .

2. 6. Рідкісні та цінні документи , довідкові видання видаються для користування тільки у читальному залі .

2. 7. При наданні користувачам документів , які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів , що передаються користува­чами як забезпечення виконання ними зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів .

За дітей кошти вносять батьки або особи , під наглядом яких перебувають діти . Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін дії щодо їх повернення не мають результату то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів .

2. 8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) через внутрішньосистемний книгообмін .

2. 9. Особи , які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу , мають право користуватися тільки його читальними залами або одержувати документи у порядку зазначеному в пункті 2.7. Типових правил.

2.11. Користувачі бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на біб­ліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих бібліотеках .

3. Обов"язки користувачів :

3. 1. Для запису до бібліотеки громадян пред"являють паспорт або документ, що його замінює , ознайомлюються з правилами користування бібліотекою . підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра .

У разі зміни місця проживання , зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це в бібліотеку в місячний термін .

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду , читач повинен дбайливо ставитись до них ; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попереджати про це бібліотекаря , який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку . В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач .

3. 4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача, крім дошкільників та учнів 1-4 класів .

3.5. Користувач , який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки , внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визначеним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість.

3. 6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім ко-ристовучам відповідальність несуть його батьки , навчальний заклад чи уста­нова , під наглядом яких він перебуває .

3. 7. Користувач , який порушує правила користування бібліотекою , позбавля­ється права відвідувати її на термін , що визначається бібліотекою . Матеріа­ли про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України .

3. 8. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватись тиші . Особи в нетверезо­му вигляді до бібліотеки не допускаються . Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці .

3. 9. Документи , одержані з фондів бібліотеки , користувач повинен повертати в установлені терміни . У разі порушення термінів користування документа­ми сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою .

4. Обов'язки бібліотек з обслуговування користувачів .

Бібліотеки зобов"язані :

Інформувати користувачів про всі види послуг , що їх надає бібліо­тека в т.ч. платні , перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України №534 від 05. 06. 97 ;

створювати умови для використання бібліотечного фонду , роботи в бібліотеці , надавати допомогу в доборі потрібних документів ;

дбати про культуру обслуговування користувачів;

формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками , сприяти підвищенню культури читання ;

задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань , клубів за інтересами ;

систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачами документів ;

урахувати читацькі запити при формуванні фонду , проведенні масових заходів ;

не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою крім наукової, без їх згоди ;

створювати читацькі ради ;

звітувати перед користувачами бібліотеки .

Кiлькiсть переглядiв: 349

Коментарi